Degradace fasád

UV degradace fasád, eroze fasádních omítek, renovace fasád, renovace zateplených fasád, opravy fasád, opravy zateplených fasád, renovační nátěry zateplených fasád, renovační údržba fasád a s tím související vysoká poptávka po firmách realizujících renovační údržbu bytových domů přivedla na trh v řadu firem. Jejich přístup k opravám, technologiím a také ve způsobu prezentace na trhu se různí. Některé firmy jsou schopny slíbit i nesplnitelné, což není krédem naší firmy jenž je čestným členem Cechu malířů ČR. Tato certifikace a ověřené reference přináší našim klientům záruku kvality a garance.

Degradace fasád

Degradace fasád a to především zateplených fasád je čím dál více častější z důvodu stavu předmětných fasád, které tzv. umýt již mnohdy opravdu nestačí. Opláchnutí fasády vysokotlakým čističem nebo párou není renovace fasády. Jde pouze o nutnou pravidelnou údržbu. Pokud již máte na fasádě plísně či řasy, je nezbytný k zajištění její dlouhodobé živostnosti komplexní zásah.

Degradace fasádní omítky a s tím související renovační údržba fasády si již vyžádá při odborně způsobilé technologické koncepci vyšší náklady vs. klasická základní údržba fasády. Komplexní renovační údržba zahrnuje přístup ke všem místům fasády včetně oken, parapetů a jiných detailů. To lze zajistit pouze s lešením nebo z lana či lokálně doplňkově z plošiny.

Renovace fasády z důvodu zjištění degradace fasádní omítky a rozhodnutí k takovému kroku má být podloženo zřetelným a garantovatelným technologickým postupem. Je samozřejmě vhodné si prověřit, zda renovační návrh údržby oslovené firmy vychází z bohatých zkušeností se zateplením stejného typu objektu. Z tohoto důvodu naše firma vždy k cenové nabídce předkládá písemný komplexní technologický postup včetně opravy různých defektů na vašem domě např. trhliny a díry v zateplení, utržené parapety, defekty na okenním ostění nebo jejich doplnění po výměně oken v bytech.

Degradace fasády za stranu naší firmy je vždy podložena vstupní technickou prohlídkou a revizí celého objektu a to i včetně střechy, která má podstatný vliv na fasádu. Posoudíme současné zateplení a vyhodnotíme, zda je vůbec renovační údržba tou správnou cestou pro váš dům. Budeme řešit i případné negativní projevy v bytech, jako jsou například plísně. Závěrem  je podstatné vědět, že se nebudeme prezentovat zaklínadlem „DOTACE“, jelikož dotace na renovační údržbu zateplených fasád aktuálně na trhu k dispozici nejsou. Rozhodně se nebudeme chlubit nekonečným počtem referencí, ale předložíme kvalitní ověřené reference obdobných projektů.

Degradace fasád

DEGRADACE FASÁD A VSTUPNÍ INFORMACE

99% důvodem zkrácené životnosti fasády je podcenění a neznalost vlastníka nemovitosti. Některé i viditelné projevy defektů na fasádě totiž nepovažuje za tak důležité, aby je zavčas řešil. Ačkoliv je degradace fasády je relativně pomalá, je ve většině případů již nezvratná, jelikož  tyto defekty výrazně zkracují životnost fasády a následná revitalizace fasády je delší a dražší.

Dle našich informací v rámci renovační údržby fasád víme, že na nový zateplovací systém ETICS je obvyklá záruka 6 let. Leckdy je velmi zvláštní, že některé firmy se snaží získat pozornost zákazníka podstatně delší zárukou na mytí či na renovaci než na původní zateplení, aniž by tomu odpovídal předložený technologický koncept renovační údržby ze strany výrobců fasádních materiálu. Toto zjištění nás vede k vytvoření technologických konceptů z jasnou garancích v souladu s prohlášením výrobců fasádních materiálu a toto je pak přeneseno do SOD.

Degradace fasádDegradace fasád a způsobilá renovační údržba mají jeden společný cíl a to preventivní předcházení poškození fasádních materiálu. I při použití vysoce kvalitních stavebních materiálů dochází postupem času ke změnám na povrchu fasád domů. Stejně je tomu u železobetonových konstrukcí, například teras či balkonů. Pravidelná kontrola fasády může již po dvou letech od realizace odhalit její počáteční poškození. Zpravidla se jedná o počínající tvorbu mikroorganismů, jako jsou určité druhy plísní či řas.

Právě mikroorganismy jsou nejčastějším důvodem k následné obnově fasády. Ale důvodů může být samozřejmě více, například vznik trhlin o různé šířce, a to hlavně u domů se stářím v rozmezí sedmi až deseti let. Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

DEGRADACE FASÁD A PŘEHLED VLIVŮ NA ŽIVOTNOST OMÍTKY

Degradace fasád

Častým důvodem zkrácené životnosti fasády je podcenění a leckdy nezájem vlastníka nemovitosti. Některé i viditelné projevy defektů na fasádě totiž nepovažuje za tak důležité, aby je řešil a zjistil si vstupní informace ke stavu fasádní omítky.

Vyšisovaní: vizuální degradaci povrchu způsobuje UV záření. UV záření degraduje jakýkoli povrch v podstatě je to přirozený efekt, jak degradace. Nemůžeme ho zastavit, ale zpomalit.

Mikropraskliny: jsou pouhým okem neviditelné, ale voda jimi proniká. Voda může zmrznout a tím zvětšit svůj objem. Povrch se později drolí a ztrácí konzistenci.

Díry a praskliny: proniká jimi do útrob fasády voda, kde je voda, je život. Tento prostor obsadí živý organismus plísně, řasy, lišeje. Odborně to nazýváme biotické napadení.

Skvrny: zelené nebo hnědo-černé skvrny, to už jsou rozvinuté kolonie plísní nebo řas či lišeje. Plíseň si nedokáže sama vybudovat živiny pomocí fotosyntézy, ale o to lépe dokáží žít na organickém „odpadu“ povrchu, který obsadí a svou činností ho degradují. Tyto mikroorganismy do svého okolí uvolňují alergeny, to je zdravotní riziko.

Tlakové mytí (vapka): časté nebo nevhodné mytí, tlakovou vodou může poškodit povrch fasády. Nevhodně zvolená technologie mytí, abrazivně naruší povrch, na kterém se odhalí mikropraskliny, díry, praskliny.

Teplota a UV záření: teplota a UV záření v letních měsících mají na zateplené fasády negativní vliv. Použitý materiál je většinou plastový a UV záření jej rychle rozloží. Fasádní stěrka nebo fasádní barvy nemají vždy UV ochranu tak kvalitní, jak by bylo potřeba.

Vandalismus: úmyslné poškození fasády, například potřísnění barvou / graffiti. Barva svým chemickým složením může naleptat povrh a tím otevřít povrch, který je náchylný na další degradaci.

Nevšímavost: odbornou prohlídku soudržnosti fasádního povrchu a stavebních prvků i v horních patrech může odhalit poškození, které když se včas zasanuje, ušetři nemalé náklady později.

Tmavé barvy: tmavé barvy na fasádě, zvyšuji teplotu povrchu fasády v letních měsících, velké výkyvy teplot nepřispívají k životnosti takto namáhaného povrchu.

Degradace fasád

DEGRADACE FASÁD A PLÍSNĚ NA FASÁDĚ

Nejčastěji způsobují degradaci fasádních povrchů UV záření v kombinaci s vlhkostí a plísněmi, řasami či statické poruchy. Stačí děravé okapové žlaby či svody, špatně sváděná voda do okapu a podobně. Pokud je více poškozena nová fasáda, svědčí to o špatně provedené práci či použití nevhodných materiálů realizační firmou a mnohdy si vystačíte s reklamací, byť prosazovanou soudní cestou.

Degradaci fasádního pojiva lze označit již za poruchu fasády. K drolení fasády dochází vlivem degradace materiálu, jeho nedostatečné údržby či již vyčerpané životnosti. Drolení a povrchová nesoudržnost fasádního pojiva se většinou projeví při vstupní vzorové ukázky parního očištění či může být viditelné již při detailní inspekci materiálu. Důležité je si uvědomit, že levnější je vždy renovační údržba fasády, než-li odstranění současné fasádní omítky a nanesení nového omítkového zrna / nové omítky.

Degradace fasádního pojiva přímo souvisí s plísněmi, které rostou na plochách fasád bytových a rodinných domů a uvolňují do ovzduší značné množství spor, které se šíří vzduchem. Spory se pak při větrání dostávají i do vnitřního prostředí bytů a domů. Tyto mikroskopické rozmnožovací částice se usazují v dýchacích cestách a u mnohých lidí vyvolávají alergické reakce. Velmi často se tyto reakce projevují onemocněním dýchacího ústrojí, zejména průduškovým astmatem, alergickou rýmou a dalšími reakcemi, a to zejména u dětí a starších osob.

Degradace fasádNěkteré druhy plísní do prostředí uvolňují různé mykotoxiny, aktivní látky a těkavé metabolity. Působení plísní tak může mít za následek další příznaky, které byste jim možná ani nepřičítali, jako jsou například podráždění očí, bolest hlavy nebo zvýšená nemocnost.

Některé druhy plísní mohou také příležitostně způsobovat i onemocnění lidí, například nemoci kůže, rohovky oka nebo záněty vnitřních tkání oka. Výskyt zdravotních obtíží vždy závisí na imunologickém stavu člověka, jeho aktuálním zdravotním stavu a na množství spor a těkavých látek v ovzduší, druhu plísně a délce expozice.

Mikroorganismy se na povrch fasád dostávají ze vzduchu. Při vhodných podmínkách se na fasádách rozmnožují a vytvářejí viditelné barevné povlaky, tzv. biofilm. Jako živiny pro růst biofilmu slouží mikro částečky organické hmoty, přinášené s prachem ovzduším a později i části zateplovacího systému. Rozsah napadení fasády je ovlivněn materiálem fasády, použitými biocidy, provedením problematických detailů stavby, umístěním objektu z hlediska přístupnosti slunečního světla, umístění okolních provozů, blízkosti zeleně a dalšími faktory. Biofilm na fasádě vzniká postupně. Nejprve se uchytí různé druhy bakterií a teprve po nich se přidávají řasy. Po nástupu řas se objevují mikroskopické vláknité houby-plísně, později mechy a lišejníky.

Výskytu plísní i dalších činitelů se dá předcházet, a to pravidelnou údržbou fasády. Právě kontrola a důsledné čištění fasády by mělo být v zájmu všech obyvatel bytových domů. Nejde totiž jen o vlastnosti fasády, která napadením ztrácí své funkční vlastnosti, ale i o zdraví. Zkušenosti laboratoře z mnoha měření hovoří o průměrné trvanlivosti integrity povrchu fasády v období do pěti let. Po této době již může docházet k prorůstání povrchu biodeteriogenem (zejména plísně, řasy, lišejníky) a postupné destrukci povrchové vrstvy stavby a uvolňováním zdravotně zatěžujících spor plísní.

DEGRADACE FASÁD A PORUCHY FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ

Degradace fasádVyšším stupněm degradace je opadávání fasády. To je způsobeno vlhkostí a plísněmi ve stavební konstrukci, ale i vyčerpanou životností stavebních materiálů z hlediska UV degradace. Opadávání omítky navíc ještě urychlí případné trhliny ve zdivu. Ovšem problém může představovat i nevhodně zvolený neprodyšný nátěr či nevhodný podklad. Fasádu v silném stádiu destrukce musíme oklepat a nahradit novou, v některých případech ale postačí lokální opravy. V každém případě ale nesvědčí nic dobrého vlhké mapy na stěně. Životnost fasády pak lze počítat na pouhé měsíce až roky, třeba jen ještě jednu zimu.

Renovace fasády s velkými trhlinami je v našich očích neodkladnou záležitostí. Při trhlinách s šířkou větší než 0,5 mm je nevyhnutelné okamžitě jednat, protože pronikající vlhkost může vést k velkému poškození fasády z hlediska podkladu fasády. Renovační údržba fasády s trhlinami o šířce většími než 0,5 mm jasně ukazuje na fakt, že je nutné takovou to fasádu (její část) celoplošně přestěrkovat a nanést novou fasádní povrchovou úpravu.

Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následujícím postupu obnovy jejich šířka, přičemž limitní hodnotou je 0,5 mm. Proč právě půl milimetru? Odpověď souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které jí do této šířky trhliny neumožní proniknout do struktury fasády, což by mělo velmi brzy poměrně fatální následky.

Degradace fasád

Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády, tedy jde-li o omítku, nebo zateplovací systém. Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm, je nutno použít již speciální egalizační penetrační nátěr obohacený vlákny s následnou aplikací renovační barvy. Tento vysoce flexibilní materiál se zvýšenou kryvostí vhodný pro přemostění mikrotrhlin v podkladu se nanáší ve dvou vrstvách a tak se na povrchu vytvoří celkem 3x vrstva.

Fasádní egalizační penetrace jsou definovány jako mikro armovaný egalizační základní nátěr, prostředek pro vnitřní a vnější základní nátěry vlasově rozpraskaných nebo nerovnoměrně omítnutých povrchů před natíráním mikro armovanými a ostatními barvami. Je plněný speciálními vlákny a křemičitým pískem. Nátěr dobře překrývá praskliny, snižuje a vyrovnává savost podkladů.

Hlavními vlastnostmi egalizační penetrace jsou:

  • Degradace fasádzacelovat trhliny fasády
  • armovat / přepažovat povrch fasádní omítky
  • vytvářet trvalou podkladní zpevňující mezivrstvu
  • sjednocovat a snižovat savost podkladu
  • zvyšovat přídržnost vrchních vrstev fasády
  • prodlužovat životnost povrchových úprav
  • snížit riziko barevných odchylek vrchních vrstev fasády

Egalizační (zacelující) penetrace je zcela logicky nejdůležitějším krokem při natírání fasády z hlediska přípravy povrchu. Je zapotřebí natřít opravdu každý kousek povrchu, jinak hrozí (zejména u starších fasád) vysoká sprašnost podkladu a již do roka nebo dvou se může začít nátěr odlupovat. Po pečlivé egalizační penetraci se již nanáší vybraná fasádní barvu nejméně ve dvou vrstvách.

Je spousta penetrací a spousta důvodů proč je použít. Asi tím nejhlavnějším je snížení savosti podkladu a v případě trhlin a degradace fasádního pojiva je zacelení povrchu (egalizace) a vytvoření trvalé mezivrstvy. Penetrace jsou speciálně navržené emulze, většinou rozpustné ve vodě s nízkou viskozitou a proto dokážou lépe a hlouběji vsáknout do podkladu a nevytváří tím další a další vrstvy. Vzhledem na to, že při malování a natírání se vyžaduje suchý a čistý povrch, tak řídká barva, která má daleko nižší adhezi k podkladu jako penetrace způsobí, že finální vrstva zůstává náchylná k odlupování, na oděr a nevytváří vhodný základ pro pozdější přemalování. Penetrace se postará o snížení nejen savosti podkladu, ale i naimpregnuje daný povrch, odstraní (uzavře) prach a nečistoty a následný nátěr je již aplikován na soudržnou vrstvu, která je dle požadavků zbavena prachu a nečistot.

Trhliny na fasádě představují značný problém. Je vidět, že fasáda drží na podkladu, ovšem k vážné závadě došlo na jiném funkčním dílu budovy (porušení statiky základů, stěn, stropu, ovšem i poškozená kanalizace či rozvod vody). V případě trhlin je třeba delší dobu monitorovat jejich pohyby a až poté zakročit. Pokud je lokální výskyt trhliny spojen s výskytem vlhkosti – ukazuje to na problém s kanalizací či rozvodem vody. Vždy musíme podle velikosti a druhu trhliny rozpoznat, zda jde skutečně o skrytou příčinu, nebo prostě „zapracovala“ pouze fasáda.

Degradace fasád

Fasádní nátěr se může odlupovat, nebo může být barevně nestálý (vlivem UV záření). Vždy je při obnově nátěru či provedení nátěru nového třeba vzít v úvahu vlhkost podkladu a vlivy, které budou v daném případě na nátěr působit. Až podle toho zvolíme materiál. Volby odstínu se netýká žádné technické omezení, ovšem to estetické ano. A mnohdy k tomu mají co říci i památkáři a stavební úřad.

Zateplením pláště domu vznikají velmi vysoké úspory za energie – za vytápění a tak bychom si měli tuto investici ochraňovat a předcházet do budoucna jejímu znehodnocení a mít za cíl jednou věc = maximálně prodloužit životnost fasádní omítky a zateplovacího systému ETICS.

Degradace fasád Degradace fasád Degradace fasád