Kodex ETICS

Čištění fasád zateplených budov systému ETICS a jejich údržba z hlediska certifikovaného systému ETICS patří mezi nejčastěji požadované realizační práce. Čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Prahainspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád,  vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrana fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Kodex ETICS

Profesionální údržba, čištění a ochrana fasád chápe pod pojmem ETICS – vnější tepelněizolační kompozitní systém, který je složený z průmyslově zhotovených výrobků a výrobce ho dodává jako ucelený systém – jako konkrétní pevnou certifikovanou skladbu. Investorům, projektantům i prováděcím firmám stále chybějí informace a zkušenosti s realizací systému. Postavit dobře tepelně zaizolovaný dům (případně nízkoenergetický nebo pasivní) není dnes v českých podmínkách jednoduché.

Technologie zateplování a efektivní použití tepelných izolací je teprve v začátcích, jen málokterý architekt (projektant) ji nepodceňuje, někteří ji dokonce odmítají. Podobné je to i se stavebními firmami. Nemají dostatek informací, zkušeností a nedokážou udržet kvalitu detailů, které jsou pro dobře izolovaný dům velice důležité. Proto je potřeba vyžadovat zvýšený stavební dozor, který se vyzná v problematice stavební fyziky. Otázku odborného stavebního dozoru rozhodně nelze podceňovat a jeho absence je šetření na nepravém místě.

ETICS z pohledu legislativy

Z hlediska legislativy představuje zateplovací systém tzv. stanovený výrobek, a je proto nutné dodržovat zásady a požadavky směrnice 89/106/EHS pro stavební výrobky. V rámci této normy se hodnotí u výrobku šest základních požadavků: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Z toho vyplývá povinné hodnocení shody zajišťované výrobcem podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších a navazujících předpisů. ETICS je možno hodnotit podle evropských předpisů (ETAG 004) NV č. 190/2002 Sb. nebo podle národních předpisů (technické návody) NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zateplovací systém (ETICS) je považován za sestavu KIT, to znamená, že je pevně stanove­na skladba a také pravidla instalace do stav­by. Mimo jiné musí být uvedena na trh tak, aby ji zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele.

Vzhledem k tomu, že na správné montáži sestavy jako výrobku do stavby závisí nejen jeho vlastnosti, ale ovlivňuje i vlastnosti obvodového pláště jako celku (prostup tepla, kondenzace a vznik plísní, akustické vlastnosti…), je nutné podat informace o montáži, resp. instalaci sestavy jako výrobku do stavby v písemném návodu.

K tomu, aby ETICS jako výrobek splňoval deklarované vlastnosti, je nutné, aby výrobce měl zpracovaný systém řízení výroby výrobku ETICS jako sestavy a při výrobě byl tento systém dodržován. Výrobcem vystavené prohlášení o shodě je právoplatné, pokud je zajištěno dodržování systému řízení výroby výrobku ETICS jako sestavy KIT prováděcí, proškolenou firmou, která montuje výrobek do stavby.

Soudněznalecké posudky se opírají o prokazatelné dodržení stanovených pravidel při návrhu a provádění (ETICS) jako sestavy KIT. Nedodržení certifikované skladby a stanovených pravidel při instalaci vede ke konstatování o neoprávněném umístění výrobku do stavby a z toho vyplývající neoprávněné čerpání dotací!

Kodex ETICS

Pohled investora

Před rozhodnutím zateplit je nutné oslovit projektanta s příslušnou autorizací a dát zpracovat energetické hodnocení objektu (energetický štítek budovy podle vyhlášky č.148/2007 Sb.) nebo energetické hodnocení obvodových konstrukcí objektu (energetický štítek obálky budovy podle ČSN 730540: 2007), které nejlépe zmapuje energetický stav objektu a možnosti úprav pro snížení energetické potřeby objektu.

Výsledkem tohoto zmapování stávajícího stavu objektu z hlediska TT vlastností je

 • zjištění stavu stávajících neprůhledných konstrukcí objektu (svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, střecha a konstrukce na rozhraní vytápěných a nevytápěných prostor),
 • zjištění stavu stávajících výplní otvorů (okna, dveře, střešní okna, světlíky atd.),
 • zhodnocení stávající soustavy vytápění a její regulace a měření,
 • zhodnocení stávajícího systému větrání, případně klimatizace.

Závěrem tohoto energetického zmapování obvodových konstrukcí objektu je obecně návrh potřebných úprav, tj. prostupů tepla jednotlivými hodnocenými konstrukcemi tak, aby splňovaly požadavky současně platných předpisů a norem z hlediska úspory energie.

S výsledkem tohoto energetického zmapo­vání je potřeba oslovit opět projektanta a dát zpracovat návrh konkrétních konstrukcí a skladeb tak, aby splňovaly kritéria stavební fyziky, tj. minimálně kritéria prostupu tepla, bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti v konstrukci a hodnocení kritických detailů z hlediska povrchových teplot a kon­denzace vlhkosti na povrchu konstrukce.

Navazuje hodnocení statiky, požární hodnocení a výběr prováděcí firmy. Rozhodujícím kritériem by měla být schopnost firmy provádět navržený systém ETICS ve vazbě na navržené zateplení objektu konkrétním systémem ETICS. Je nutno vybírat prováděcí firmu, která má oprávnění (proškolení) svých zaměstnanců k montáži toho­to konkrétního systému ETICS, jinak nelze garantovat bezchybné provedení a obdržení potřebného prohlášení o shodě. Zatím se tak mnohdy neděje, což je však v rozporu s požadavky certifikovaného ETICS.

Prováděcí firmy je potřeba oslovit výběrovým řízením; hodnocení firem provede odborník, který pak bude provádět dozor investora. Při hodnocení lze využívat mimo jiné i reference již provedených zateplení. V současné době probíhá certifikace firem provádějících ETICS – je žádoucí vybírat z těchto certifikovaných firem.

Postup projektanta

Projektant použije zpracované energetické hodnocení objektu (energetický štítek budovy podle vyhlášky č.148/2007 Sb.) nebo energetické hodnocení obvodových konstrukcí objektu (energetický štítek obálky budovy podle ČSN 730540: 2007) jako podklad pro stanovení konkrétní skladby ETICS. Pokud není žádné hodnocení zpracováno, projektant vypracuje energetický štítek obálky budovy podle ČSN 730540: 2007 a pokračuje stanovením konkrétních skladeb.

Základem je navržení certifikovaného systému ETICS, tj. především certifikované skladby. Tato skladba je v určitých variantách stanovena v příslušné ETA certifikovaného systému.  Následuje návrh konkrétní skladby tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540: 2007, tj. minimálně navržení požadovaných prostupů tepla obvodového pláště včetně kritických detailů. Musí dodržovat kritérium požadovaných vnitřních povrchových teplot (teplotního faktoru při vnitřním povrchu), bilanci kondenzace v konstrukci a ani v kritických detailech nesmí docházet ke kondenzaci na vnitřním povrchu. Každá vrstva ve skladbě ETICS (např. EPS, MW, minerální omítka, akrylátová omítka) má různou prostupnost vodních par, a je proto nutno stanovit bilanci zkondenzované vlhkosti s vazbou na celou skladbu obvodového pláště a okrajové podmínky konkrétní obvodové konstrukce.

Dále pak je nutné hodnocení statiky připevnění ETICS ke konkrétnímu podkladu na konkrétní budově. Tento projektový návrh by měl obsahovat minimálně návrh konkrétních kotevních prvků (typ, délka a počet na m2 plochy) s vazbou na průzkum podkladu, sání větru a umístění po výšce a ploše objektu (nároží). Vyjádření k přitížení do základů však nestačí, naopak je potřeba hodnotit přitížení monierky, je-li součástí obvodového pláště. Pozor také na informaci o počtu hmoždinek na m2 v technických postupech provádění, je to pouze nezávazná informace a slouží jako podklad pro projektanta-statika. Důležité je i hodnocení barevnosti ve vztahu k tepelným roztažnostem.

Požární hodnocení zpracuje požární specialista ve vazbě na požární úseky a únikové cesty.
Pokud zpracovaná projektová dokumentace uvedené informace neobsahuje, je nutno tato základní hodnocení (statiky, tepelnětechnické a požární) doložit jiným způsobem – minimálně autorizovaným zápisem o hodnocení těchto bodů do stavebního deníku. Projektant by se měl vždy účastnit zabudování ETICS do stavby a řešit (např. pouze skicou do stavebního deníku) potřebné detaily vzniklé při instalaci ETICS do stavby.

Postup prováděcí firmy

Naprostou samozřejmostí, i když velmi opomíjenou, je provádění podle konkrétní projektové dokumentace ETICS, tj. provede­ní certifikovaného výrobku ETICS s prohláše­ním o shodě jako sestavy KIT. To znamená, že skladba komponentů musí být shodná se skladbou certifikovanou a že součástí konkrét­ně navrženého ETICS je i dodržení konkrétního postupu montáže do stavby proškolenou osobou včetně dodržování kontrolních bodů skladby podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP) před zakrytím.

Prováděcí firma zatepluje objekt podle výše popsané projektové dokumentace, v souladu s co nejpodrobněji sepsanou smlouvou o dílo (smlouva je nutností), technologickým postupem provádění a s kontrolou technického dozoru investora. Smlouva musí obsahovat určení konkrétního ETICS a podmínky provedení, např. po­dle ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů).

Pokud není k dispozici projektová dokumentace ETICS (projektovou dokumentací není barevné řešení a vzkaz: Zatepleno 10 cm polystyrenu), je nutné oslovit projektanta a vyžádat si od něj alespoň základní hodnocení statiky – tepelnětechnické a požární. Toto hodnocení se pak musí doložit ke stavebnímu deníku (minimálně zápisem o hodnocení těchto bodů do stavebního deníku od příslušných autorizovaných osob). Projektant by se měl vždy účastnit zabudovávání ETICS do stavby a řešit (např. pouze skicou do stavebního deníku) potřebné detaily vzniklé při vlastní instalaci.

Povinnosti prováděcí firmy (postup)

 • kontroluje, zda existuje stavební povolení (nebo jiné doklady opravňující k provádění);
 • identifikuje komponenty ETICS podle návrhu certifikované skladby a zápis konkrétní použité skladby do stavebního deníku, kontroluje správné skladování komponentů na staveništi;
 • pro instalaci ETICS do stavby používá pouze pracovníky proškolené výrobcem příslušného ETICS o způsobu instalace do stavby;
 • instalaci provádí podle projektu na konkrétní objekt a v souladu s technickým postupem doporučeným výrobcem; samozřejmě pro řešení detailů musí spolupracovat i s projektantem;
 • provádí průzkum a hodnocení podkladu (rovinnost a pevnost) – určuje kotvení k podkladu (počet kotev na m2, případně zpevnění povrchu);
 • kontroluje průběh realizace podle kon­trolního plánu doporučeného výrobcem se zápisem do kontrolního plánu; vhodným doplňkem je fotodokumentace;
 • do stavebního deníku zapisuje průběh realizace a okrajové podmínky při realizaci (teploty, déšť, slunce a vítr), které mají vliv na kvalitu provedení;
 • předává investorovi CE štítek (prohlášení o shodě) a návod k údržbě a opravám provedeného ETICS (např. potřebná obnova nátěrů).

Pokud má prováděcí firma vytvořený vlastní kontrolní systém ISO 9001, je určení a kontrola kontrolních bodů zápisem (kontrolní zkušební plán) odpovědnou osobou samozřejmostí (viz tabulka).

Postup technického dozoru

Kvalifikovaný dozor investora je samozřejmý a nutný. Tato osoba (případně přizvaní odborníci) pak hlídají dodržení certifikované skladby navržené projektem a dodržení technologického postupu provádění. Systém kontroly provádění ETICS se řídí např. zpracovaným kontrolním a zkušebním plánem (KZP), který obecně obsahuje zejména:

 • kontrola existence projektové dokumentace zpracované do potřebných detailů, tj. určení konkrétní přesné skladby tak, aby se dalo zkontrolovat, zda je použita skladba certifikovaná;
 • kontrola zpracování alespoň tepelnětechnického hodnocení (prostup tepla a bilance zkondenzované vlhkosti), hodnocení statiky ve vztahu k přídržnosti k podkladu (hodnocení podkladu, sání větru a návrh typu a počtu kotev na m2), požární hodnocení, případná spolupráce s projektantem pro řešení vzniklých detailů a problémů;
 • kontrola kvality (pevnosti a rovinnosti) podkladu;
 • stanovení postupů a podmínek přejímky, skladování a manipulace se součástmi ETICS;
 • kontrolní body ukončených nebo probíhajících technologických operací při provádění ETICS;
 • postupy pro vedení a povinnost záznamů těchto bodů do stavebního deníku nebo KZP, poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS, projektové a/nebo stavební dokumentace.

Před zahájením prací musí být ve spolupráci s dozorem investora provedena kontrola, jestli součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS a stavební dokumentaci, jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti a také kontrola jejich množství, stavu a způsobu skladování. Již před vlastním prováděním je vhodné zajistit součinnost projektanta, v průběhu provádění a až do ukončení se kontroluje dodržování požadavků na klimatické podmínky pro jednotlivé technologické operace a řádné zapisování průběhu prací do stavebního deníku.

Příklad jednoduchého KZP pro provádění kontroly na stavbě. Další rozsah a četnost kontrolní činnosti určuje ČSN 73 2901,
tabulka 4.

Kodex ETICS

Závěrečná kontrola

Zakončením provedeného zateplení certifikovaným systémem ETICS je až bezchybné převzetí díla s předáním prohlášení o shodě a návodu k užívání a údržbě.

V případě pochybnosti o kvalitě provedení tepelných izolací je možno využít termovizní měření, které má však ve stavebnictví sezonní charakter. Tuto metodu lze s úspěchem aplikovat od listopadu do března.

V každém případě je nezbytné, aby zpracovatel termovizního měření byl odborník se znalostí problematiky při termovizním měření, tj. závislostí jak okrajových podmínek, tak vazeb detailů stavebních konstrukcí zjištěných z předem prostudované projektové dokumentace.

ETICS systém a interní kodex naší firmy  ISIS System® se v naší firmě vytvářel v souladu s tímto závazkem a jasně vymezuje a definuje naše etické normy, které jsou základním kamenem naší nekompromisní morální integrity.