Řasy na fasádě

Řasy na fasádě

ŘASY na fasádě započaly zateplené panelové domy a rodinné domy či budovy napadat v průběhu 20 ti let, kdy se mnoho domů revitalizovalo a zateplovalo. Díky tomu každý rok přibývá objektů, u kterých je povrch fasády zasažen růstem mikroorganismů, především řas a plísní.

ŘASY na fasádě mají hned několik důvodů. Hlavní vliv na to má především typ a technický stav fasádní omítky a také stáří fasády a její porezita. Doplňkovými vlivy lze označit například okolní bio pásmo, dopad slunečního záření, klempířské prvky na fasádě aj

ŘASY na zateplené fasády působí zejména odpadními látkami, které vznikají při metabolické přeměně a slouží jako živiny pro další mikroorganismy. Docházet však může také k nežádoucímu vrůstání do pórů a materiálů. Tímto způsobem  postupem času DOCHÁZÍ k degradaci povrchové vrstvy.

ŘASY jsou zvláštní vymezenou skupinou hub a patří v systému organismů mezi nižší houby. Základní stavební jednotkou plísní, tak jako hub, je vlákno hyfa a soustava hyf je mycelium neboli podhoubí.

Kmenové druhy mikroorganismů vyskytující se v interiéru budov

Řasy na fasádě

Co potřebují ŘASY k růstu ?

 1. Kyslík
 2. Živiny ( prachové částice )
 3. Vlhkost

Dostatečná vlhkost prostředí je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje růst plísní.

Řasy na fasádě

ŘASY se šíří především cirkulací vzduchu, větráním, polétavým prachem (PMx), ulpívají na oblečení, domácích zvířatech nebo na hmyzu, který migruje… ŘASY nemají schopnost fotosyntézy, tedy neobsahují chlorofyl jako běžné rostliny, a proto je řadíme mezi heterotrofními organismy. (Organismy, které nejsou schopny samy vytvářet organické látky z anorganických látek).

ŘASY ke svému životu potřebují organický materiál a vodu. Proto se jim daří v interiérech, kde je vzlínající vlhkost nebo kondenzovaná vlhkost.

ŘASY by se neměly nechat na Vaší fasádě růst, protože mohou představovat zdravotní riziko. Většina zdravých lidí sice není přítomností plísní ovlivněna, ale podobně jako u běžných alergií reaguje každý člověk individuálně a citlivější povahy mohou mít ucpaný nos a dutiny, sennou rýmu, bolesti v krku, nepříjemný kašel, bolesti hlavy, podráždění očí, vyrážky a další bolesti. K expozici obvykle dochází, když se plíseň naruší a uvolní spory, které se pak vdechují.

ŘASY je možné díky námi nabízeným technologickým konceptům údržby fasád trvale odstranit z vaší nemovitosti a fasádních povrchů včetně aplikace ochranného systému a smluvní garance na dodávku našich služeb.

ŘASY ANEB CO BY JSTE MĚLI VEDĚT

Nejčastější příčiny biologického napadení fasád ŘASYmi bývají níže uvedené faktory:

 1. kondenzace vodních par na povrchu fasády
 2. severní strana zateplené fasády bez přístupu slunečních paprsků (dlouhotrvající vlhkost)
 3. stěna bez možnosti vysoušení povrchu větrem(severní orientace)
 4. tepelná zábrana prostupu tepla z konstrukce vlivem zateplovacího systému
 5. vzrostlá zeleň v blízkosti fasády
 6. prašné okolní prostředí
 7. zanedbaná údržba fasády
 8. u vápenných – cementových systémů vlivem zvětrání pokles pH hodnot a postupná neutralizace povrchu

Vlivem prostupu tepla z obvodového pláště objektu trnem hmoždinky, dochází k vysoušení omítky nad talířem kotvícího prvku. Tím nad hmoždinkou nemá plíseň podmínky k životu. Zde je možné na fasádě vidět tzv. světlé tečky, kde se díky teplu eliminuje život mikroorganismů.

Na fasádách domů rostou mikroorganismy v závislosti na místních podmínkách mohou růst samostatně nejčastěji však rostou v určitém společenství. Mikroorganismy potřebují kromě vody potřebují i živiny. Většinou jim jako živiny slouží prachové a pylové částice.

Kmenové druhy mikroorganismů vyskytující se v exteriéru budov

Řasy na fasádě

Doba životnosti fasád z hlediska doby jejich napadení mikroorganismy

Řasy na fasádě

K déle trvajícímu zavlhčení fasády dochází též odstřikem od stříšek , okapových chodníčků, parapetních plechů. Dále se zateplená fasáda zvlhčuje kondenzací teplého ,vlhkého vzduchu v jarních a podzimních měsících. Dalším faktorem může být  zavlhčení fasády kondenzací vlhkého vzduchu při odvětrání místností, který uniká oknem či ventilací po fasádě.

Hlavními důsledky biologického / mikrobiálního napadení fasády je snižování pevnosti fasády, rozpad fasádního pojiva (degradace), zvýšená nasákavost povrchů, uvolňování mikroorganismů do okolního prostředí domů, které se při větrání dostávají do bytů, ve kterých mohou poškozovat zdraví obyvatel a v neposlední řade se snižuje se estetický vzhled objektu a ŽIVOTNOST FASÁDY.

Riziko vdechování spor (rozmnožovacích částic plísní, které se při růstu uvolňují do ovzduší) může způsobovat alergická onemocnění jedinců. Mezi nejznámější alergeny patří rod Cladosporium herbarum . Tyto mohou příležitostně způsobovat i další onemocnění jako např. alergická rýma a průduškové astma, zánětlivá postižení plicních sklípků, chronický zánět průdušek.

U rozsáhlejších sanací je nutné provést kontrolu likvidačního účinku s ohledem na účinnost (mykologický, algologický a bakteriologický rozbor povrchů). Při likvidaci mikroorganismů v exteriéru je nutné sanovat pokud možno celé prostředí jejich výskytu s celkovým dezinfekčním zásahem tj. sanace kompletní oblasti výskytu kombinací parního & chemického odstranění.

Řasy na fasádě

ŘASY A RENOVAČNÍ ÚDRŽBA FASÁDY

Renovační údržba fasády přináší mnoho výhod a to především z hlediska prodloužení životnosti fasádní omítky a dopadu na zdraví člověka.

 1. Odstranění možného zdravotního nebezpečí
 2. Zpevnění povrchu omítkové vrstvy
 3. Odstranění poréznosti a nasákavosti omítkys
 4. Zajištění vodoodpudivosti
 5. Zmenšení přilnavé plochy pro polétav. prach a pyl
 6. Povrch fasády stává pro mikroorganismy nevhodný
 7. Zatraktivnění vzhledu objektu

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich příkladových fasád, kde se jednoznačně projevila UV degradace.